SỞ XÂY DỰNG

 

Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 075.3822155 - Fax: 075.3823511 - Email: soxd@bentre.gov.vn
​​