Untitled 1

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/PublishingImages/TB%20SAT%20HACH%20CCHN.png

​Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2865/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

11/17/2021 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnTinThu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/PublishingImages/TB%20SAT%20HACH%20CCHN.png

​Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2865/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

11/17/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2021Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2021/PublishingImages/CSG%20T7-8-9%20va%20Q3-2021.png

​Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 193/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

11/12/2021 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Chỉ số giá xây dựng; Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnTinThu MếnCông bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2021/PublishingImages/CSG%20T7-8-9%20va%20Q3-2021.png

​Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 193/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

11/12/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-chi-so-gia-xay-dung-thang-7-8-9-va-quy-iii-nam-2021
Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2021Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T10.2021.png

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3758/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10 năm 2021.

11/11/2021 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhTinThu MếnThông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T10.2021.png

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3758/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10 năm 2021.

11/11/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-10-nam-2021
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/PublishingImages/TB%20SAT%20HACH%20CCHN.png

​Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2644/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

10/26/2021 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiện; Thông báoTinThu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/PublishingImages/TB%20SAT%20HACH%20CCHN.png

​Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2644/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

10/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hànhthong-bao-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 11 năm 2021Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 11 năm 2021/PublishingImages/TB%20SAT%20HACH%20CCHN%20MG.png

​Ngày 18/10/2021 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 47/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 11 năm 2021) như sau:

10/24/2021 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Thông báo; Tin tức sự kiệnTinThu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 11 năm 2021/PublishingImages/TB%20SAT%20HACH%20CCHN%20MG.png

​Ngày 18/10/2021 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 47/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 11 năm 2021) như sau:

10/24/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-dot-thang-11-nam-2021
Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T9.2021.png

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3346/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2021.

10/7/2021 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiệnTinThu MếnThông báo giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T9.2021.png

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3346/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2021.

10/7/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-9-nam-2021
Mẫu hồ sơ trình đề nghị thi công lại các công trình xây dựngMẫu hồ sơ trình đề nghị thi công lại các công trình xây dựng/PublishingImages/HS%20THI%20CONG%20LAI.png
9/16/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtNguyễn TâmMẫu hồ sơ trình đề nghị thi công lại các công trình xây dựng/PublishingImages/HS%20THI%20CONG%20LAI.png
9/16/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhmau-ho-so-trinh-de-nghi-thi-cong-lai-cac-cong-trinh-xay-dung
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2021Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2021/PublishingImages/CSG%20T1-2-3%20va%20Q1-2021.png

​Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 152/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9/10/2021 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Chỉ số giá xây dựngTinThu MếnCông bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2021/PublishingImages/CSG%20T1-2-3%20va%20Q1-2021.png

​Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 152/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9/10/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-chi-so-gia-xay-dung-thang-01-02-03-va-quy-i-nam-2021
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2021Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2021/PublishingImages/CSG%20T4-5-6%20va%20Q2-2021.png

​Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 151/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9/10/2021 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Chỉ số giá xây dựngTinThu MếnCông bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2021/PublishingImages/CSG%20T4-5-6%20va%20Q2-2021.png

​Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 151/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9/10/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-chi-so-gia-xay-dung-thang-4-5-6-va-quy-ii-nam-2021
Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021/Documents/GIA%20VLXD%20T8.2021.png

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2998/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2021.

9/6/2021 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiệnBài viếtThu MếnThông báo giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021/Documents/GIA%20VLXD%20T8.2021.png

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2998/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2021.

9/6/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-8-nam-2021
Sở Xây dựng thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến TreSở Xây dựng thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre/PublishingImages/TT.HCC4.png

​Trên cơ sở thông báo số 1493/TB-VPUBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. 

8/30/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnBài viếtThu MếnSở Xây dựng thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre/PublishingImages/TT.HCC4.png

​Trên cơ sở thông báo số 1493/TB-VPUBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. 

8/30/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhso-xay-dung-thong-bao-tiep-tuc-tam-dung-tiep-nhan-ho-so-truc-tiep-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ben-tre
Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị phương án “3 tại chỗ” và hoạt động trong tình hình mớiHướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị phương án “3 tại chỗ” và hoạt động trong tình hình mới/PublishingImages/3%20TAI%20CHO.png

Tc tình hình dch bnh Covid-19 vn còn din biến phc tp, tiếp tc thc hin quy đnh giãn cách xã hi theo Ch th s 16/CT-TTg ca Th ng chính ph. Đ thc hin tt mc tiêu kép, va phòng, chng dch bnh, bo v sc khe nhân dân, va duy trì t chc sn xuất kinh doanh. Ngày 18/8/2021, S Kế hoch và Đu tư có văn bản số 2071/SKHĐT-TTXTĐTKN đ ngh các doanh nghip, cơ sở sn xut kinh doanh ngoài Khu công nghivà CCN Long Phưc (sau đây gi chung là doanh nghip) căn c vào điu kin thc tế ti doanh nghip, nếu có nhu cu t chc hot động sn xuất kinh doanh, thc hin mt s ni dung như sau:

8/20/2021 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtThu MếnHướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị phương án “3 tại chỗ” và hoạt động trong tình hình mới/PublishingImages/3%20TAI%20CHO.png

Tc tình hình dch bnh Covid-19 vn còn din biến phc tp, tiếp tc thc hin quy đnh giãn cách xã hi theo Ch th s 16/CT-TTg ca Th ng chính ph. Đ thc hin tt mc tiêu kép, va phòng, chng dch bnh, bo v sc khe nhân dân, va duy trì t chc sn xuất kinh doanh. Ngày 18/8/2021, S Kế hoch và Đu tư có văn bản số 2071/SKHĐT-TTXTĐTKN đ ngh các doanh nghip, cơ sở sn xut kinh doanh ngoài Khu công nghivà CCN Long Phưc (sau đây gi chung là doanh nghip) căn c vào điu kin thc tế ti doanh nghip, nếu có nhu cu t chc hot động sn xuất kinh doanh, thc hin mt s ni dung như sau:

8/20/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhhuong-dan-doanh-nghiep-chuan-bi-phuong-an-3-tai-cho-va-hoat-dong-trong-tinh-hinh-moi
Sở Xây dựng thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến TreSở Xây dựng thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre/PublishingImages/TT.HCC%20-%201.png

​Trên cơ sở thông báo số 1395/TB-VPUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. 

8/16/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtThu MếnSở Xây dựng thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre/PublishingImages/TT.HCC%20-%201.png

​Trên cơ sở thông báo số 1395/TB-VPUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. 

8/16/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhso-xay-dung-thong-bao-tiep-tuc-tam-dung-tiep-nhan-ho-so-truc-tiep-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ben-tre
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2021Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T7.2021.png

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2566/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2021.

7/30/2021 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiệnThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T7.2021.png

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2566/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2021.

7/30/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-7-nam-2021
Bộ Xây dựng họp trực tuyến với các tỉnh, thành phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19Bộ Xây dựng họp trực tuyến với các tỉnh, thành phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19/PublishingImages/BXD1.jpg

​Sáng ngày 22/7/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

7/22/2021 1:00 PMYes16Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnBài viếtNguồn www.bentre.gov.vnBộ Xây dựng họp trực tuyến với các tỉnh, thành phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19/PublishingImages/BXD1.jpg

​Sáng ngày 22/7/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

7/22/2021 1:00 PMYesĐã ban hànhbo-xay-dung-hop-truc-tuyen-voi-cac-tinh-thanh-phia-nam-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
Sở Xây dựng thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến TreSở Xây dựng thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre/PublishingImages/TT.HCC.png

​Trên cơ sở thông báo số 1197/TB-VPUBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. 

7/19/2021 6:00 AMYes20Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhTinThu MếnSở Xây dựng thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre/PublishingImages/TT.HCC.png

​Trên cơ sở thông báo số 1197/TB-VPUBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. 

7/19/2021 6:00 AMYesĐã ban hànhso-xay-dung-thong-bao-tam-dung-tiep-nhan-ho-so-truc-tiep-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ben-tre
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T6.1.2021.png

Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2229/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6 năm 2021.

 


7/10/2021 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiệnThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T6.1.2021.png

Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2229/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6 năm 2021.

 


7/10/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-6-nam-2021
Công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngCông bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/PublishingImages/CCHN.png

​Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

6/11/2021 8:00 AMYes161Đã ban hành135000Thông báo; Tin tức sự kiện; Tin ngoài tỉnhTinThu MếnCông bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/PublishingImages/CCHN.png

​Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

6/11/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhcong-bo-bo-cau-hoi-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2021Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T5.2021.png

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1785/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2021.​

6/10/2021 8:00 AMYes671Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhTinThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T5.2021.png

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1785/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2021.​

6/10/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-5-nam-2021
Triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công trường xây dựngTriển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công trường xây dựng/PublishingImages/COVID.1.png

Ngày 01 tháng 6 năm 2021 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1300/SXD-QLXD về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công trường xây dựng, nội dung cụ thể như sau:

6/1/2021 5:00 PMYes59Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtThu MếnTriển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công trường xây dựng/PublishingImages/COVID.1.png

Ngày 01 tháng 6 năm 2021 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1300/SXD-QLXD về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công trường xây dựng, nội dung cụ thể như sau:

6/1/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhtrien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-trong-cong-truong-xay-dung
Bến Tre được phân bổ 20 tỷ đồng để cho vay nhà ở xã hội năm 2021Bến Tre được phân bổ 20 tỷ đồng để cho vay nhà ở xã hội năm 2021/PublishingImages/NOXH.png

​Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã có Thông báo số 417 về việc triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bố trí 20 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở trên địa bàn tỉnh.

5/24/2021 4:00 PMYes46Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtĐỗ Hữu NghĩaBến Tre được phân bổ 20 tỷ đồng để cho vay nhà ở xã hội năm 2021/PublishingImages/NOXH.png

​Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã có Thông báo số 417 về việc triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bố trí 20 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở trên địa bàn tỉnh.

5/24/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhben-tre-duoc-phan-bo-20-ty-dong-de-cho-vay-nha-o-xa-hoi-nam-2021
Thông báo hoãn tổ chức lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫnThông báo hoãn tổ chức lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn/PublishingImages/TBHTH.png

​Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng có phát hành Thông báo số 997/TB-SXD và số 998/TB-SXD về việc tập trung học viên tham dự lớp tập huấn “Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn", thời gian tổ chức ngày 06 tháng 5 năm 2021, địa điểm tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh, số 7, đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre. 

5/4/2021 3:00 PMYes70Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiện; Thông báo; Đào tạoTinThu MếnThông báo hoãn tổ chức lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn/PublishingImages/TBHTH.png

​Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng có phát hành Thông báo số 997/TB-SXD và số 998/TB-SXD về việc tập trung học viên tham dự lớp tập huấn “Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn", thời gian tổ chức ngày 06 tháng 5 năm 2021, địa điểm tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh, số 7, đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre. 

5/4/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-hoan-to-chuc-lop-tap-huan-luat-so-62-2020-qh14-va-cac-nghi-dinh-huong-dan
Thông báo tập trung học viên tham dự lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫnThông báo tập trung học viên tham dự lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn/PublishingImages/TBTTTH.png

​Sở Xây dựng kính mời các học viên có tên trong danh sách kèm theo Thông báo 997/TB-SXD và 998/TB-SXD đến tham dự lớp tập huấn, nội dung cụ thể như sau:

4/29/2021 5:00 PMYes68Đã ban hành135000Thông báo; Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtThu MếnThông báo tập trung học viên tham dự lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn/PublishingImages/TBTTTH.png

​Sở Xây dựng kính mời các học viên có tên trong danh sách kèm theo Thông báo 997/TB-SXD và 998/TB-SXD đến tham dự lớp tập huấn, nội dung cụ thể như sau:

4/29/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-tap-trung-hoc-vien-tham-du-lop-tap-huan-luat-so-62-2020-qh14-va-cac-nghi-dinh-huong-dan
Lễ bàn giao 60 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợLễ bàn giao 60 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ/PublishingImages/BGN601.1.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng  (30/4/1975 - 30/4/2021), sáng 22 tháng 4 năm 2021 tại hội trường Ủy ban nhân huyện Chợ Lách, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank) tổ chức Lễ bàn giao 60 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ trong năm 2020 với tổng kinh phí 3 tỷ đồng.

4/23/2021 3:00 PMYes23Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhBài viếtĐỗ Hữu NghĩaLễ bàn giao 60 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ/PublishingImages/BGN601.1.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng  (30/4/1975 - 30/4/2021), sáng 22 tháng 4 năm 2021 tại hội trường Ủy ban nhân huyện Chợ Lách, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank) tổ chức Lễ bàn giao 60 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ trong năm 2020 với tổng kinh phí 3 tỷ đồng.

4/23/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhle-ban-giao-60-can-nha-do-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam-chi-nhanh-tinh-ben-tre-tai-tro
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2021Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T4.2021.png

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1142/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2021.

4/22/2021 5:00 PMYes464Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiệnTinThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T4.2021.png

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1142/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2021.

4/22/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-4-nam-2021
Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến TreSở Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre/PublishingImages/CV875.png

​Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 875/SXD-QLXD về việc yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre với những nội dung như sau:

4/15/2021 11:00 AMYes95Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhTinThu MếnSở Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre/PublishingImages/CV875.png

​Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 875/SXD-QLXD về việc yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre với những nội dung như sau:

4/15/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhso-xay-dung-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Thông báo tổ chức lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫnThông báo tổ chức lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn/PublishingImages/TBTH.png

​Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký lớp tập huấn như sau:

4/13/2021 5:00 PMYes43Đã ban hành135000Thông báo; Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnTinThu MếnThông báo tổ chức lớp tập huấn Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn/PublishingImages/TBTH.png

​Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký lớp tập huấn như sau:

4/13/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-luat-so-62-2020-qh14-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-va-cac-nghi-dinh-huong-dan
Góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2030 (lần 2)Góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2030 (lần 2)/PublishingImages/LAY%20Y%20KIEN%20DU%20THAO%20CTPTN.png

​Để đảm bảo tính thống nhất của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời, để làm cơ sở tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh Dự thảo, trình xin thông qua Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đúng theo thời gian quy định, Sở Xây dựng gửi dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2030​ đến các cơ quan, đơn vị (theo công văn 788/SXD-QLN&TTBDS, ngày 06/4/2021 của Sở Xây dựng) nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

4/6/2021 5:00 PMNo37Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Lấy ý kiến; Nhà ở và BĐSTinGóp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2030 (lần 2)/PublishingImages/LAY%20Y%20KIEN%20DU%20THAO%20CTPTN.png

​Để đảm bảo tính thống nhất của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời, để làm cơ sở tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh Dự thảo, trình xin thông qua Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đúng theo thời gian quy định, Sở Xây dựng gửi dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2030​ đến các cơ quan, đơn vị (theo công văn 788/SXD-QLN&TTBDS, ngày 06/4/2021 của Sở Xây dựng) nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

4/6/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhgop-y-du-thao-chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-giai-doan-2020-2030-lan-2
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2021Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T3.2021.png

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 941/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3 năm 2021.


4/5/2021 5:00 PMYes539Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựng; Tin tức sự kiệnTinThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2021/PublishingImages/GIA%20VLXD%20T3.2021.png

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 941/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3 năm 2021.


4/5/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-3-nam-2021
Thông báo tuyển dụng nhân sự Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Thông báo tuyển dụng nhân sự Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng /PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20NS.png

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

   Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre cần tuyển dụng 02 nhân sự phù hợp với vị trí việc làm về thí nghiệm địa chất như sau:

  - 01 kỹ sư có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành Địa chất/ Địa Kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm; có chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành địa chất và chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất.

  - 01 thí nghiệm viên có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên ngành Địa chất/Địa kỹ thuật; có 02 năm kinh nghiệm; có chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành địa chất.

4/1/2021 2:00 PMYes228Đã ban hành135000Tin tức sự kiện; Thông báo; Tin trong tỉnhTinThông báo tuyển dụng nhân sự Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng /PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20NS.png

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

   Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre cần tuyển dụng 02 nhân sự phù hợp với vị trí việc làm về thí nghiệm địa chất như sau:

  - 01 kỹ sư có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành Địa chất/ Địa Kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm; có chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành địa chất và chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất.

  - 01 thí nghiệm viên có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên ngành Địa chất/Địa kỹ thuật; có 02 năm kinh nghiệm; có chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành địa chất.

4/1/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-tuyen-dung-nhan-su-trung-tam-tu-van-va-kiem-dinh-xay-dung
1 - 30Next

Văn bản mới

 

Untitled 1